جوش کدولد

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1403

جوش کدولد، قالب جوش کدولد، پودر جوش کدولد، دستمزد اجرای جوش کدولد یا جوش اگزوترمیک و یا جوش احتراقی (Exothermic Welding, CadWeld or Cad Weld)

قالب جوش کدولد (احتراقی یا اگزوترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
نام مدل قالب قیمت قیمت درجه 1 کد توضیح
قالب کدولد سیم به سیم 16-25-35-50-70-95 قیمت: 1,430,000 تومان قیمت: 1,680,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به سیم 120-150-185 قیمت: 1,660,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به سیم موازی 16-25-35-50-70-95 قیمت: 1,660,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد صفحه به سیم 16-25-35-50-70 قیمت: 1,430,000 تومان قیمت: 1,760,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد صفحه به سیم 95-120 قیمت: 1,540,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد ستون یا استراکچر به سیم قیمت: 1,540,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/CP (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به سیم 16-25-35-50-70 قیمت: 1,500,000 تومان قیمت: 1,760,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به سیم 95-120 قیمت: 1,540,000 تومان قیمت: 1,860,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به تسمه قیمت: 1,620,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/CB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به تسمه قیمت: 1,730,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/RB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به آرماتور قیمت: 1,620,000 تومان قیمت: 1,860,000 تومان TE/CA (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به تسمه قیمت: 1,800,000 تومان قیمت: 1,940,000 تومان TE/BB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به صفحه قیمت: 1,640,000 تومان قیمت: 1,840,000 تومان TE/BP (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به لوله قیمت: 1,730,000 تومان قیمت: 1,880,000 تومان TE/CL (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/CY (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/BY (نیاز به دستگیره دارد)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
نام واحد قیمت قیمت درجه 1
پودر جوش کدولد 45 گرمی قیمت: 70,200 تومان قیمت: 87,600 تومان
پودر جوش کدولد 65 گرمی قیمت: 84,000 تومان قیمت: 107,300 تومان
پودر جوش کدولد 90 گرمی قیمت: 107,000 تومان قیمت: 133,900 تومان
پودر جوش کدولد 115 گرمی قیمت: 130,000 تومان قیمت: 167,000 تومان
پودر جوش کدولد 150 گرمی قیمت: 155,200 تومان قیمت: 213,000 تومان
پودر جوش کدولد 200 گرمی قیمت: 207,000 تومان قیمت: 278,000 تومان
پودر جوش کدولد 250 گرمی قیمت: 233,400 تومان قیمت: 320,000 تومان
پودر جوش کدولد 1,000 گرمی   قیمت: 1,255,000 تومان
دیسک یا پولکی هر عدد قیمت: 3,500 تومان  
فتیله یا چاشنی هر عدد قیمت: 7,500 تومان  

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: 580,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)

کیت تمیز کننده قالب جوش کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

اسکراپر، دستکش نسوز، فرچه سیمی، فرچه مویی، فندک

  • کیت تمیز کننده: قیمت: 360,000 تومان (دستکش نسوز معمولی، بدون کیف)
  • کیت تمیز کننده درجه 1: قیمت: 540,000 تومان (دستکش نسوز درجه 1، فرچه سیمی درجه 1، کیف ابزار کدولد)

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 750,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 300,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 400,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 400,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.

انواع قالب جوش کدولد

قالب جوش کدولد سیم به سیم

قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-A01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-A02
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-B01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-D01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-E01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-M01

قالب جوش کدولد سیم به صفحه و یا استراکچر

قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-A01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-B01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-C01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-S01

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-A01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-B01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-F01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-C03
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-M02

قالب جوش کدولد سیم به میله

قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-A01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-B01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-C01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-M01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-M03
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-U01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-A01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-B01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-C01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-F01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-M01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-M02

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-A01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-B01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-D01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-F01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-P01

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-A01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B06
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B07
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C02
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C04
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-L01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-L03
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-U01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-U03

قالب جوش کدولد تسمه به صفحه

قالب جوش کدولد تسمه به صفحهTE/BP-A01
قالب جوش کدولد تسمه به صفحهTE/BP-B01

قالب جوش کدولد سیم به لوله

قالب جوش کدولد سیم به لولهTE/CL-A01

قالب جوش کدولد سیم به ریل

قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-A01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-B01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-C01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-F01

قالب جوش کدولد تسمه به ریل

قالب جوش کدولد تسمه به ریلTE/BY-A01

ویدیوهای جوش کدولد

فیلم های آموزشی نحوه اجرای جوش کدولد

فیلم اجرای جوش کدولد سیم به سیم
آموزش جوش کدولد و نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به سیم مسی (جوش سیم به سيم)، و نحوه استفاده از پودر جوش کدولد
فیلم اجرای جوش کدولد سیم به صفحه
نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به صفحه مسی (جوش کدولد سیم به صفحه)
فیلم اجرای جوش کدولد سیم به ستون
نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به استراکچر یا سازه یا ستون (جوش کدولد سیم ارت به ستون)

نظرات:

بهرام کاووسی

1398/11/01

سایت و مطالب سایت بسیار عالی و آموزنده و کاربردی است

ناشناس

1398/03/22

اگر توضیحات داشته باشد بهتر میشود. تشکر

ناشناس

1397/10/11

خوبه اگر فیلم جوشکاری تمام نوع اتصالات گذاشته شود

تهران ارت:

1397/10/12

با سلام، فعلا چند نمونه جوش کدولد گذاشته شد. با تشکر از پیشنهادات شما

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(12 رای، %84)