سیم مسی و سیم روکش دار ارت

تاریخ بروز رسانی: آذر ماه 1402

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 62,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 97,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 136,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 و یا 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 194,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 271,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 368,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 465,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 581,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 735,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (37 و یا 61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 951,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو‌گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 51,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 79,800 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 122,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 169,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 239,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 333,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 450,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 568,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 709,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 894,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,154,600 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 544,000 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 777,000 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,272,000 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,982,000 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 2,914,000 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 51,500 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 79,500 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 88,400 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 121,400 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 135,000 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 170,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 183,600 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 242,800 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 251,600 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 343,900 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 356,500 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 464,300 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 489,600 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 578,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 618,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 731,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 758,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 898,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 952,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,195,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,238,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,496,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,554,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 12,800 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 15,600 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 21,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 32,800 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 34,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 44,300 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 52,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 64,400 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 73,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 86,400 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 129,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 130,200 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 194,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 197,200 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 16,800 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 20,800 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 29,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,100 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 47,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 57,300 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 72,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 85,000 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 103,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 116,600 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 181,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 177,800 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 273,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 281,700 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 437,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 437,100 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 600,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 596,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 851,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 1,185,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 509,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 519,700 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 663,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 670,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 971,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 894,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,360,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,263,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,846,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,739,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 2,331,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 2,254,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,691,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 3,419,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 4,468,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 21,300 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 26,900 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 37,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 50,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 60,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 71,400 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 94,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 108,800 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 134,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 150,600 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 239,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 237,000 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 364,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 367,200 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 565,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 568,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 783,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 47,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 60,200 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 75,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 86,400 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 115,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 132,100 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 167,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 184,600 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 296,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 293,300 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 451,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 451,700 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 714,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 709,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 981,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 966,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(25 رای، %87)