سیم مسی، سیم ارت و کابل مسی

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1400

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 34,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 54,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 75,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 108,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 150,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 204,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 258,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 322,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 408,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 527,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 24,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 37,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 57,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 79,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 112,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 156,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 211,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 267,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 334,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 422,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 545,100 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 260,000 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 370,000 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 610,000 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 950,000 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,401,000 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 24,800 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 38,300 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 42,000 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 58,500 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 64,300 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 82,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 87,600 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 117,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 120,600 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 165,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 171,100 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 224,100 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 235,100 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 277,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 298,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 352,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 365,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 428,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 457,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 567,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 595,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 710,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 745,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 6,000 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 7,300 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 10,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 15,300 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 16,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 21,000 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 24,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 30,700 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 35,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,700 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 60,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 63,400 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 92,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 96,500 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 7,900 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 9,800 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 14,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 19,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 22,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 27,500 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 34,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,000 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 49,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 56,600 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 85,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 87,600 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 131,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 136,100 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 204,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 206,100 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 282,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 282,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 400,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 560,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 240,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 246,100 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 315,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 319,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 459,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 426,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 647,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 604,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 875,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 829,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,116,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,071,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,271,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,615,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,101,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 10,000 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 12,900 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 18,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 24,000 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 29,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 34,500 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 44,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 52,000 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 64,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 72,700 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 112,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 113,600 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 173,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 175,600 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 266,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 269,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 370,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 22,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 28,900 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 36,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,800 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 55,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 63,600 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 80,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 89,400 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 139,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 141,100 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 214,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 218,100 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 336,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 336,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 464,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 460,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(23 رای، %87)