سیم مسی و سیم روکش دار ارت

تاریخ بروز رسانی: مهر ماه 1401

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 39,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 61,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 85,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 و یا 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 121,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 169,700 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 230,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 290,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 362,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 459,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (37 و یا 61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 593,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو‌گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 31,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 47,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 71,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 98,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 138,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 191,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 258,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 326,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 406,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 512,800 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 661,300 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 310,000 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 450,000 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 730,000 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,141,000 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,671,000 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 29,600 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 46,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 50,800 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 70,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 77,500 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 98,500 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 105,100 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 141,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 145,100 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 199,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 206,100 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 268,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 283,100 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 334,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 356,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 426,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 439,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 518,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 550,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 687,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 715,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 860,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 895,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 7,300 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 8,900 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 12,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 18,700 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 19,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 25,200 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 30,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 36,800 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 42,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 49,400 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 72,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 76,000 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 110,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 115,100 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 9,600 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 11,800 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 17,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 23,700 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 27,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 33,000 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 41,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 49,300 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 59,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 68,000 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 102,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 105,100 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 157,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 163,100 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 246,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 247,100 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 339,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 337,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 482,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 672,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 289,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 296,100 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 377,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 382,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 553,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 512,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 785,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 725,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,061,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 996,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,339,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,285,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,525,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,941,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,531,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 12,200 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 15,400 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 21,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 29,200 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 34,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,200 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 53,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 62,500 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 76,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 86,500 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 134,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 137,100 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 207,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 211,100 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 321,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 322,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 445,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 27,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 35,000 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 43,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 50,000 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 66,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 76,500 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 95,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 107,100 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 168,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 169,100 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 257,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 260,100 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 408,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 407,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 562,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 555,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(0 رای، %0)