سیم مسی و سیم روکش دار ارت

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1402

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 72,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 113,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 158,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 و یا 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 225,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 315,700 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 428,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 540,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 675,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 855,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (37 و یا 61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 1,106,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو‌گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 51,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 80,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 122,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 169,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 240,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 334,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 452,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 570,800 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 712,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 900,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,162,400 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 456,000 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 662,000 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,074,000 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,678,000 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 2,458,000 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 43,600 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 67,700 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 74,800 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 103,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 114,100 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 145,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 154,500 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 208,200 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 213,400 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 293,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 303,200 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 395,100 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 416,500 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 492,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 524,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 627,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 646,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 762,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 809,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,011,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,052,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,266,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,317,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 10,700 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 13,100 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 18,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 27,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 29,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 37,100 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 44,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 54,200 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 61,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 72,700 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 106,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 111,800 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 161,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 169,200 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 14,100 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 17,400 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 25,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 34,900 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 40,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 48,600 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 60,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 72,600 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 87,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 100,100 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 150,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 154,500 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 231,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 239,900 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 362,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 363,500 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 499,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 496,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 709,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 989,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 425,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 435,600 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 555,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 562,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 814,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 753,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,155,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,067,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,560,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,466,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,969,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,890,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,243,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,855,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 3,723,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 18,000 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 22,700 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 32,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 43,000 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 50,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 60,600 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 78,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 92,000 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 112,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 127,300 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 197,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 201,600 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 305,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 310,500 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 472,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 474,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 655,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 40,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 51,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 63,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 73,600 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 97,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 112,600 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 139,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 157,500 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 247,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 248,700 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 378,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 382,600 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 600,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 599,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 827,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 817,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(24 رای، %86)