سیم مسی و سیم روکش دار ارت

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1403

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 99,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.15 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 157,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.24 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 205,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 و یا 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 299,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.46 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 409,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 554,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 699,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 873,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 1,105,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (37 و یا 61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 1,429,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو‌گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 83,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 131,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 203,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 267,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 383,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 524,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 709,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 894,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,115,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,404,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,812,000 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 602,000 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 861,000 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,409,000 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 2,195,000 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 3,228,000 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 57,000 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 88,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 97,900 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 134,500 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 149,500 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 188,300 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 203,300 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 269,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 278,600 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 380,800 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 394,800 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 514,300 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 542,200 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 640,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 684,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 810,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 839,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 995,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,054,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,323,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,372,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 1,657,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 1,721,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 14,200 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 17,300 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 23,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 36,400 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 37,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 49,100 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 57,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 71,300 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 81,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 95,800 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 143,600 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 144,200 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 215,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 218,400 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 18,600 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 23,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 32,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 45,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 52,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 63,500 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 79,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 94,100 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 114,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 129,100 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 201,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 196,900 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 303,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 312,000 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 484,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 484,100 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 665,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 661,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 942,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 1,313,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 564,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 575,600 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 735,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 742,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,076,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 990,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,506,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,399,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 2,044,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,926,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 2,582,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 2,496,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 2,980,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 3,787,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 4,949,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 23,600 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 29,800 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 42,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 55,900 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 67,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 79,100 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 104,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 120,500 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 148,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 166,800 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 265,700 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 262,500 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 403,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 406,700 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 626,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 629,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 867,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 52,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 66,700 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 83,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 95,800 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 128,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 146,300 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 185,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 204,400 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 328,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 324,900 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 500,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 500,300 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 791,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 785,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 1,087,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 1,070,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(27 رای، %88)