تجهیزات چاه ارت، لوازم چاه ارت

تاریخ بروز رسانی: فروردین ماه 1402

لیست قیمت اقلام چاه ارت، لوازم مورد نیاز چاه ارت و تجهیزات ارتینگ چاه ارت (سیستم زمین)

تجهیزات مسی چاه ارت

راهنمای خرید تجهیزات چاه ارت

تجهیزات چاه ارت شامل:

 • صفحه مسی
 • سیم مسی
 • میله راد
 • تسمه مسی
 • بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین
 • انواع کلمپ برای اتصالات تجهیزات چاه ارت
 • حوضچه ارت
 • تابلو ارت و یا تکس باکس
 • انواع جوش کدولد و آرگون
 • کابلشو

در بحث اجرای چاه ارت همواره تهیه لوازم چاه ارت و تجهیزات آن، طبق استاندارد های نظام مهندسی و یا تجربه اجرایی متخصصین متفاوت بوده؛ پس می‌توان اجرای چاه ارت و انتخاب لوازم ارت را به عواملی چون نوع خاک، منطقه اجرایی، میزان اهمی نیاز برای تجهیزات برقی و مواردی از این دست را نام برد.

انواع لوازم برای اجرای سیستم ارتینگ

لوازم مورد نیاز برای اجرای چاه ارت
صفحه مسی، سیم مسی، جوش آرگون یا کدولد، میله شارژ آب، بنتونیت یامواد کاهنده، حوضچه ارت، تابلو ارت و اتصالات جانبی
لوازم مورد نیاز برای اجرای ارتینگ با میله ارت
میله ارت، سیم مسی، کلمپ اتصال سیم به میله، کمی مواد کاهنده، تابلو ارت و اتصالات جانبی

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 2000 قیمت: 55,013,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 2000 قیمت: 33,334,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 660 قیمت: 18,701,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 660 قیمت: 11,329,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 500 × 500 قیمت: 10,908,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 500 × 500 قیمت: 6,761,000 تومان
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 14,477,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 11,347,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 10,963,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 8,082,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 8,082,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 5,817,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 4,824,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 3,795,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 2,844,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 1,856,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 700 × 700 قیمت: 1,255,000 تومان
صفحه مس اندود 600 × 600 قیمت: 918,000 تومان
صفحه مس اندود 500 × 500 قیمت: 643,000 تومان
صفحه مس اندود 400 × 400 قیمت: 413,000 تومان
صفحه مس اندود 300 × 300 قیمت: 230,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 1,042,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 857,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 1,300,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 109,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.15 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 173,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.24 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 227,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 و یا 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 330,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.46 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 451,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 611,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 771,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 964,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 1,220,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو‌گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (37 و یا 61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 1,577,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو‌گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 77,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 123,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 190,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 248,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 357,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 486,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 657,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 828,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,033,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,305,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 1,684,000 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل لیست قیمت انواع سیم و کابل (افشان و مفتول، خشک یا زمینی)

تفاوت سیم و کابل به زبان ساده: به هادی که یک روکش عایق داشته باشد در اصطلاح سیم و هادی که دو روکش دارد را کابل می‌گویند.
در اصطلاح به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مس لخت هوایی گفته می‌شود.

میله ارت (میله راد) چاه ارت و سیستم ارتینگ

میله ارت
میله ارت تمام مس:
قیمت میله ارت مسی (تمام مس) 1.5 متری به قطر 14، 1,790,000 تومان
قیمت میله ارت مسی (تمام مس) 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 2,220,000 تومان
قیمت میله ارت مسی (تمام مس) 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 3,400,000 تومان
میله ارت کاپر باند (ضخامت بالای 240 میکرون مس مغز فولادCK45):
قیمت میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 780,000 تومان (5/8 اینچ، سایز واقعی 14.2 میلیمتر)
قیمت میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 960,000 تومان (3/4 اینچ، سایز واقعی 17.2 میلیمتر)
قیمت میله ارت کاپر باند 1 متری به قطر 20 (درجه 1 خارجی)، قیمت: 900,000 تومان (1 تا 1.2 متر)
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
قیمت میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 106,000 تومان
قیمت میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 120,000 تومان
قیمت میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 210,000 تومان
قیمت میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 234,000 تومان
قیمت میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 252,000 تومان
میله ارت مس اندود (آبکاری مس):
قیمت میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 111,600 تومان
قیمت میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 148,000 تومان
قیمت میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 27,800 تومان
میله ارت استنلس استیل:
قیمت میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 1,422,000 تومان
قیمت میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 2,080,000 تومان
میله ارت گالوانیزه:
قیمت میله ارت گالوانیزه 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 230,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 16، قیمت: 216,000 تومان (تصویر شماره 2)
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 20، قیمت: 240,000 تومان (تصویر شماره 2)
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 78,000 تومان (تصویر شماره 5)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت نمره 16، قیمت: 72,000 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارتنمره 20، قیمت: 90,000 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 78,000 تومان (تصویر شماره 4)
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت به درون زمین، قیمت: 90,000 تومان (تصویر شماره 3 و یا 6)

انواع میله ارت

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - مس باهنر یا مسباره کاوه

تسمه و شینه و میله مسی
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 1,682,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 2,706,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 5,338,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 1,975,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 3,437,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 2,413,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 4,022,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 7,898,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 5,338,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 10,531,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 6,655,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 9.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 13,163,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 7,898,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 15,869,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 21.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 10,531,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 20,988,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 13,237,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 26,181,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 35.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 55,366,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 72.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 32,789,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 66,423,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 86.5 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 1,609,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 2,267,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.1 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 3,218,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.4 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 4,095,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.6 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 4,827,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 6.6 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 6,362,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 8.7 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 9,726,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.3 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 13,968,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 19.1 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 18,941,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 25.9 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 25,955,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 33.8 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 32,789,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 40,468,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 52.7 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 61,682,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 76.5 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 109,334,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 135.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 7,313,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 10,238,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 12,505,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17.1 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 15,065,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 20.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 21,135,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.9 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده

قیمت: تماس با تهران ارت

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه دریافت قیمت: لطفا برای سفارش تسمه انعطاف پذیر، راهنمای تصویری سفارش تسمه انعطاف پذیر را پر و آنرا برای دفتر تهران ارت واتساپ نمائید.

بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین چاه ارت

بنتونیت
نام محصول مقدار یا وزن قیمت
بنتونیت (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 78,000 تومان (بنتونیت درجه 2)
بنتونیت اکتیو (اکتیودار) (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 84,000 تومان (بنتونیت بیس درجه 2)
بنتونیت میکرونیزه BSAD کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 132,000 تومان درجه 1 (پایه سدیم)
بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده BSAD کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 132,000 تومان در جه 1 (پایه کلسیم)
مواد کاهنده OHM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 174,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین (پایه کربن)
مواد کاهنده GIM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 768,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده CEM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 252,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده LOM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 732,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
زغال پودر شده کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 360,000 تومان
نمک کیسه 40 کیلوگرمی قیمت: 114,000 تومان
خاک رس کیسه 40 کیلوگرمی قیمت: 84,000 تومان
بنتونیت حفاری کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 216,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری هر تن قیمت: ارتباط با ما
خاک بنتونیت حفاری API & OCMA هر تن قیمت: ارتباط با ما

ژل کاهنده مقاومت چاه ارت

ژل کاهنده
 • ژل کاهنده مقاومت زمین TEGEL-4، گالن 4 لیتری، قیمت: عدم موجودی
 • ژل کاهنده مقاومت زمین TEGEL-10، گالن 10 لیتری، قیمت: 260,000 تومان

ژل کاهنده مقاومت چاه ارت، به منظور کمک به کاهش اهمی مقاومت ویژه خاک و پایین آوردن مقدار اهمی چاه ارت کمک می‌کند.

طریقه استفاده: در زمان اجرای چاه ارت می‌توان ژل کاهنده را با بنتونیت و مواد کاهنده ترکیب کرده و داخل چاه ارت ریخته و یا در حالی که چاه ارت اجرا شده و از زمان اجرای چاه ارت گذشته است، فقط کافیست از طریق لوله تزریق آب دوره ای که همواره چاه ارت باید مرطوب باشد،دو گالن 10 لیتری ژل و مایع کاهنده را به داخل چاه ارت ریخته و بعد از 24 ساعت مقاومت چاه ارت اندازه گیری شود.

حوضچه ارت - ارت پیت (دریچه بازدید چاه ارت)

ارت پیت یا حوضچه ارت
نوع ارت پیت اندازه X.Y.H قیمت
حوضچه ارت بتونی با لینک 20 × 32 × 32 قیمت: 540,000 تومان
حوضچه ارت بتونی بدون لینک 20 × 40 × 40 قیمت: 1,180,000 تومان
حوضچه ارت بتونی بدون لینک 60 × 40 × 40 قیمت: 1,380,000 تومان
حوضچه ارت بتونی بدون لینک 50 × 50 × 50 قیمت: 1,620,000 تومان
حوضچه ارت بتونی بدون لینک 50 × 65 × 65 قیمت: 6,600,000 تومان
لینک استاندارد (ارت بار) 5 × 40 × 240 قیمت: 805,000 تومان (با دو مقره برای حوضچه‌های 40 × 40)
حوضچه ارت فایبرگلاس با لینک و قفل 30 × 35 × 45 قیمت: عدم موجودی (قابل تحمل 1000 کیلوگرم، ساخت ایران)
حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک 20 × 30 × 30 قیمت: 580,000 تومان (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت ایران)
حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک 20 × 30 × 30 قیمت: 780,000 تومان (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت کانادا)

تابلو ارت، ارت باکس (تست باکس چاه ارت)

تابلو ارت و تست باکس ارت
 • تابلو ارت روکار و توکار سایز مشخص، قیمت: 300,000 تومان
 • تابلو ارت با شین به ابعاد 3 × 20 × 150، قیمت: 460,000 تومان (پنچ سوراخ با ایزولایتر و رنگ اپوکسی مطابق با استاندارد)
 • تابلو ارت روکار پی وی سی (PVC) سایز 20 × 30 - IP65، قیمت: 540,000 تومان

تابلو ارت روکار 20 × 25

تابلو ارت توکار 25 × 25

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

جوش آرگون سیم مسی

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 540,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 600,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 660,000 تومان

جوش کدولد، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 648,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 300,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 320,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 300,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.


قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد
نام مدل قالب قیمت کد توضیح
قالب کدولد سیم به سیم 16-25-35-50-70-95 قیمت: 1,430,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به سیم 120-150-185 قیمت: 1,660,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به سیم موازی 16-25-35-50-70 قیمت: 1,660,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد صفحه به سیم 16-25-35-50-70 قیمت: 1,430,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد صفحه به سیم 95-120 قیمت: 1,540,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد ستون یا استراکچر به سیم قیمت: 1,540,000 تومان TE/CP (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به سیم 16-25-35-50-70 قیمت: 1,500,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به سیم 95-120 قیمت: 1,540,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به تسمه قیمت: 1,620,000 تومان TE/CB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به تسمه قیمت: 1,730,000 تومان TE/RB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به آرماتور قیمت: 1,620,000 تومان TE/CA (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به تسمه قیمت: 1,800,000 تومان TE/BB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به صفحه قیمت: 1,640,000 تومان TE/BP (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به لوله قیمت: 1,730,000 تومان TE/CL (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به ریل قیمت: ارتباط با ما TE/CY (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به ریل قیمت: ارتباط با ما TE/BY (نیاز به دستگیره دارد)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد
نام واحد قیمت قیمت درجه 1
پودر جوش کدولد 45 گرمی قیمت: 70,200 تومان قیمت: 87,600 تومان
پودر جوش کدولد 65 گرمی قیمت: 84,000 تومان قیمت: 107,300 تومان
پودر جوش کدولد 90 گرمی قیمت: 107,000 تومان قیمت: 133,900 تومان
پودر جوش کدولد 115 گرمی قیمت: 130,000 تومان قیمت: 167,000 تومان
پودر جوش کدولد 150 گرمی قیمت: 155,200 تومان قیمت: 213,000 تومان
پودر جوش کدولد 200 گرمی قیمت: 207,000 تومان قیمت: 278,000 تومان
پودر جوش کدولد 250 گرمی قیمت: 233,400 تومان قیمت: 320,000 تومان
پودر جوش کدولد 1,000 گرمی   قیمت: 1,255,000 تومان
دیسک یا پولکی هر عدد قیمت: 3,500 تومان  
فتیله یا چاشنی هر عدد قیمت: 7,500 تومان  

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد

قیمت: 580,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)


کیت تمیز کننده تجهیزات قالب جوش کدولد

تجهیزات تمیزکننده کدولد

اسکراپر، دستکش نسوز، فرچه سیمی، فرچه مویی، فندک

 • کیت تمیز کننده: قیمت: 360,000 تومان (دستکش نسوز معمولی، بدون کیف)
 • کیت تمیز کننده درجه 1: قیمت: 540,000 تومان (دستکش نسوز درجه 1، فرچه سیمی درجه 1، کیف ابزار کدولد)

ارت بار، باسباره ارت، دیسپاچر ارت

ارت بار
نام نوع ابعاد قیمت کد توضیحات
ارت بار مسی 5 × 40 × 300 قیمت: 1,296,000 تومان TE/EB-304 (6 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 390 قیمت: 1,526,000 تومان TE/EB-394 (8 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 320 قیمت: 1,327,000 تومان TE/EB-324 (6 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 400 قیمت: 1,570,000 تومان TE/EB-404 (8 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 520 قیمت: 1,760,000 تومان TE/EB-524 (10 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 320 قیمت: 1,507,000 تومان TE/EB-324C (6 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 400 قیمت: 1,750,000 تومان TE/EB-404C (8 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 520 قیمت: 1,940,000 تومان TE/EB-524C (10 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)

ارت بار استوانه ای

ارت بار استوانه ای
 • ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: 54,000 تومان
 • ارت بار استوانه ای مغزی فولاد و آبکاری مس، قیمت: 66,000 تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

کابلشو

کابلشو
 • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 18,600 تومان
 • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 29,000 تومان
 • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 40,700 تومان
 • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 58,100 تومان
 • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 81,300 تومان
 • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 116,400 تومان
 • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 147,100 تومان
 • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 183,800 تومان
 • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 226,700 تومان
 • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 294,100 تومان

دستگاه پرس کابلشو

دستگاه پرس کابلشو
 • پرس کابلشو هیدرولیکی مدل HP300 سه ضرب، قیمت: 3,900,000 تومان
 • پرس کابلشو هیدرولیکی زوپر (10 - 300) مدل Zupper YQK-300، قیمت: 6,200,000 تومان
 • پرس کابلشو کوچک هیدرولیکی، قیمت: 3,500,000 تومان

سر سیم

سر سیم

سر سیم نمره 1.5 بسته 100 تایی، قیمت: 130,000 تومان

سرسیم نمره 2.5 بسته 100 تایی، قیمت: 150,000 تومان

سرسیم نمره 4 و 6 بسته 100 تایی، قیمت: 400,000 تومان

ارت پلیت

ارت پلیت
 • ارت پلیت استنلس استیل، قیمت: 460,000 تومان
 • ارت پلیت گالوانیزه، قیمت: 340,000 تومان
 • ارت پلیت برنجی، قیمت: 820,000 تومان

ارت پلیت چیست؟ ارت پلیت، تجهیزی می‌باشد که جهت همبندی در سازه‌های بتونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته به نوع اتصال و جنس اتصال همبندی، می‌توان از یکی از انواع ارت پلیت استفاده کرد، مثلا اگر از سیم مسی به عنوان اتصال و همبندی در سازه بتونی استفاده می‌شود، می‌توان از نوع ارت پلیت برنجی استفاده کرد.

ارت فرودگاهی و ارت مورینگ (کناره گیری) هواپیما

ارت باند فرودگاهی و ارت فرودگاهی

ارت فرودگاه، قیمت: 5,500,000 تومان

توضیحات: این تجهیز سیستم ارتینگ در هنگام کناره گیری (مورینگ) هواپیما در باند فرودگاه برای ارتباط با سیستم ارت هواپیما با سطح فرودگاه استفاده می‌شود.

آموزش سیستم ارتینگ و سیستم لایتنینگ

آموزش سیستم ارتینگ

تابلو کمک آموزشی سیستم ارتینگ، لطفا جهت سفارش و قیمت با تهران ارت تماس بگیرید

توضیحات: این تابلو کمک آموزشی توسط شرکت صنایع آموزشی (طراح و تولید کننده تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای) و با نظرات فنی گروه تهران ارت، طراحی و آماده تحویل به مراکز آموزشی می باشد.

ابعاد: 100 × 130 سانتیمتر

مناسب جهت مدارس فنی و حرفه ای، مراکز آموزش آزاد و گروهای فعال در زمینه آموزش ارت و آموزش صاعقه گیر (آموزش سیستم ارتینگ و آموزش لایتنینگ).

لوازم و تجهیزات گالوانیزه، آلومینیوم و استنلس استیل چاه ارت

راند وایر (مفتول گالوانیزه) یا راندوایر و مفتول آلومینیوم

راند وایر
راند وایر گالوانیزه:
راندوایر گالوانیزه یا مفتول گالوانیزه گرم نمره 8، قیمت: 59,000 تومان (ضحامت پوشش گالوانیزه بالای 50 میکرون)
راند وایر گالوانیزه یا مفتول گالوانیزه گرم نمره 10، قیمت: 71,000 تومان (ضحامت پوشش گالوانیزه بالای 50 میکرون)
راندوایر آلومینیوم:
راند وایر آلومینیوم یا مفتول آلومینومی نمره 8، قیمت: ارتباط با ما
راندوایر آلومینیوم یا مفتول آلومینیومی نمره 10، قیمت: ارتباط با ما
راند وایر استنلس استیل:
راند‌وایر استنلس استیل یا مفتول استیل نمره 8، قیمت: ارتباط با ما
راند وایر استنلس استیل یا مفتول استیل نمره 10، قیمت: ارتباط با ما

کلمپ و اتصالات راند وایر (مفتول)

کلمپ راند وایر

لیست قیمت کلمپ و اتصالات راند وایر

سیم آلومینیوم و سیم لخت هوایی آلومینیومی ارت

سیم آلومینیومی
 • سیم آلومینیومی نمره 50 (مقطع 43، 7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 36,000 تومان (وزن هر متر 160 گرم)
 • سیم آلومینیومی نمره 70 (مقطع 73، 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 58,500 تومان (وزن هر متر 260 گرم)
 • سیم آلومینیومی نمره 120 (مقطع 126، 19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 101,200 تومان (وزن هر متر 455 گرم)

تسمه گالوانیزه ارت

تسمه گالوانیزه ارت
 • تسمه گالوانیزه سایز 3 × 30 هر یک متر، قیمت: 83,000 تومان

تسمه استنلس استیل ارت

تسمه استیل ارت
 • تسمه استیل سایز 2 × 25 هر یک متر، قیمت: 162,000 تومان

حدودا یک رول تسمه استنلس استیل به طول 109 متر می‌باشد.

نظرات:

جوانمرد

1399/02/07

با سلام وآرزوی موفقیت بیشتر چه خوب بودآدم های جامع وخلاق مثل مجموعه شماانگشت شمار نبودن تا صنعت این مملکت خیلی رشد میکرد.موفق پیروز باشید ارادتمند جوانمرد خانه برق لرستان

بهروزیان

1398/11/05

با سلام انصافا اولین سایت ایرانی هست که اینقدر به روز می باشد.ضمنا مطالب تخصصی شما نیز بسیار عالی میباشد.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(77 رای، %92)